Navigace

Obsah

Zápis do mateřské školy - letos 16.4. 2015 od 8:00 do 16:00

 Probíhá každý rok v jarních měsících, nejčastěji v průběhu měsíce dubna a je vždy oznámen na vývěskách obecního úřadu Dolní Studénky a vyhlášen obecním rozhlasem.

 Pro přijetí dítěte k docházce do předškolního zařízení je nutné postupovat podle právních norem, v tomto případě podle školského zákona. Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze zahájit pouze na žádost účastníka řízení.

 

Ukončen proces zápisu pro nastávající školní rok 2015/16:

Uchazeči s registračními čísly 3/2015, 4/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015,11/2015 byli k  datu 1. 9. 2015 přijati - gartulujeme a těšíme se na spolupráci. Tímto zveřejněním je rozhodnutí o přijetí považováno za doručené, zákonní zástupci si mohou rozhodnutí kdykoliv převzít v budově MŠ u pedagogického pracovníka.

Ostatní uchazeči nebyli přijati a zákonní zástupci jsou povinni si rozhodnutí převzít do 14 dnů (tedy do 28. 5. 2015) aa budou poučeni o možnostech odvolání. 

 

Věk dítěte

* Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.

* K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 

Místo a termín

* Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

* Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

 

 

Rozhodnutí o přijetí  

* Ředitel mateřské školy rozhoduje do 30ti dnů ode dne podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

* O přijetí dítěte se vydá rozhodnutí, v němž se uvede také den, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá (tento den nemusí být totožný s datem vydání rozhodnutí). Teprve ke dni, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá, se dítě stává dítětem mateřské školy se všemi tomu odpovídajícími právními následky.

* Výsledky přijímacího řízení jsou zvěřejněny na veřejném místě - na webových stránkách školy, na nástěnce v chodbě školy a tímto je pro přijaté účstníky řízení splněna povinnost oznámení zákonným zástupcům dítěte. Pro nepřijaté účastníky platí oznámení předáním rozhodnutí do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte v kanceláři mateřské školy.

 

Zdravotní stav

* Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.( § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví )

* O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

* Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Důsledky přijetí

* Teprve ke dni, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá, se dítě stává dítětem mateřské školy se všemi tomu odpovídajícími právními následky.

To znamená, že ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,

a)      má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v konkrétní mateřské škole,

b)      zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (= 300,00 Kč na měsíc školního roku, 75,-Kč na týden prázdninového provozu v červenci a srpnu)

c)      právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy má za podmínek stanovených v § 160 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. nárok na finanční prostředky státního rozpočtu poskytované podle § 161 odst. 6 prostřednictvím krajských normativů na předškolní vzdělávání tohoto dítěte.

 

Docházka dítěte

 * Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

* Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

 

Úplata

* V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Naše MŠ má stanovenou výši úplaty na 300,-Kč měsíčně  a splatná je převodem na účet školy každý měsíc do 15. dne následujícíhio měsíce.

Upozorňujeme, že prodlévání a neplacení úplaty za předškolní vzdělávání je důvodem k ukončení docházky dítěte do předškolního zařízení.

 

Žádost o přijetí

Škola má vypracovaný tiskopis přihlášky, který žadatel (zákonný zástupce dítěte) řádně vyplní a předá v kanceláři školy. Nedostečně vyplněný tiskopis není platný a musí být doplněn.
Jednacím jazykem je jazyk český a v českém jazyce se vyhotovují všechny písemnosti (připouští se pouze slovenština). Písemnosti v cizím jazyce musí být doloženy v originálním znění spolu s úředně ověřeným překladem do češtiny.

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti .

Stejně tak je nutné předložit rodný list dítěte.

Novinkou je Vyjádření lékaře k žádosti o přijetí dítěte do MŠ - pro přijetí dítěte je nutné jeho předepsané očkování a dodržení očkovacího schématu a lékařské vyjádření (zákonní zástupci dodají do 14-ti dnů od podání žádosti k zápisu) nahrazuje zápis lékaře na evidenční list dítěte.

 

Preferenční kriteria přijetí dítěte

Jsou stanovena se souhlasem zřizovatele a vytváří jasná pravidla pro přijetí dítěte v případě nedostatku volných míst. Naše MŠ přednostně přijímá děti:

1.      v posledním roce předškolní docházky před zahájením povinné školní docházky nebo s odkladem školní docházky a zvýhodněním dětí s trvalým bydlištěm v obci Dolní Studénky

2.      které dosáhnou věku alespoň tří let do konce  září příslušného roku a mají trvalé bydliště v obci Dolní Studénky

 

Které tiskopisy jsou nutné pro nástup dítěte k předškolnímu vzdělávání?

V naší MŠ požadujeme:

1/  Přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání - u zápisu

2/ Vyjádření lékaře k zápisu dítěte do MŠ - doloží žadatel k přihlášce k zápisu

3/ Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí k předškolnímu vzdělávání - předáváno osobně v kanceláři školy nebo zveřejněním  na webových stránkách MŠ a na nástěnce v chodbě školy.

4/  Evidenční list dítěte - vyplní a podepíší oba zákonní zástupci, dokument pro vnitřní potřebu školy

5/ Zmocnění pro předávání dítěte - pokud dítě bude přivádět a odvádět jiný rodinný příslušník, než zákonný zástupce

6/  Souhlas ke zpracování  a evidenci citlivých osobních údajů ve smyslu ustanovení zákona č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004 Sb.

7/  Přihlášku ke stravování dítěte v předškolním zařízení   

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 :

Vaše žádosti byly podávány pod registračními čísly a to v pořadí 2/2014 až 8/2014.

Všechny žádosti byly podány v souladu se zákonem a v pořádku a tímto oznamuji, že dále uvedeným žádostem zákonných zástupců bylo vyhověno a děti jsou přijaty k docházce k předškolnímu vzdělávání pro nadcházející školní rok 2014/2015:

 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014 - PŘIJATI

 

       GRATULUJEME A TĚŠÍME SE NA VAŠE DÍTĚ A VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI !

    Zároveň všechny zákonné zástupce upozorňujeme:

Ve výše uvedeném příspěvku k zápisu a zahájení docházky dětí do mateřské školy je uveden výčet potřebných dokumentů a dokladů, které jsou zákonní zástupci dítěte povinni doložit ředitelce mateřské školy nejpozději v den zahájení docházky dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Tak s chutí do toho: doufáme, že si vzájemně vyjdeme vstříc k oboustranné spokojenosti a společně připravíme Vašemu dítěti spoustu příjemných dnů mezi námi.

                                       Za všechny pracovnice MŠ Králec   J.Lokajíčková, ředitelka MŠ