Obsah

Pravidla v mateřské škole

Pravidla a dohody tu nejsou proto, aby nám brala svobodu – ale aby vymezovala co můžeme, kam můžeme a co je nepřijatelné a může druhého omezit a ohrozit. Pravidla nám usnadňují naše soužití a pomáhají udržovat pohodu, duševní rovnováhu a uchovat naše zdraví nepoškozené a v bezpečném prostředí. Umožňují dětem bezpečnou orientaci ve společnosti a společenských vztazích mimo rodinu, jsou velmi účinnou prevencí sociálně patologických jevů, zejména nekázně, násilí a šikany. V průběhu všech činností a při všech příležitostech je potřeba pravidla připomínat, vždy je zcela jednoznačně konkretizovat a vysvětlit dětem na aktuální situaci. A také důsledně vyžadovat dodržování – pravidla platí pro všechny bez výjimky.

Jedná se o pravidla týkající se soužití v konkrétním společenství dětí, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy, a o pravidla provozu a chodu školy.

V případě dětí předškolního věku je v podstatě vhodnější mluvit o preventivním působení v mateřských školách. Základem prevence je vytvoření sociálních kompetencí dítěte, kdy si dítě prostřednictvím prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. Schopnost rozhodovat se je chápána jako předpoklad odpovědného jednání.

 Provozní pravidla

jsou na většině škol dána školním řádem, týkají se provozu škol a nepostihují pravidla soužití, klima a etiku školy.

 Pravidla soužití

bývají většinou “nepsaná”. Jedná se o pravidla vzájemného respektu, úcty, důvěry, empatie a dalších životních kvalit a dovedností, často vycházející ze společenských pravidel.

Při vytváření pravidel soužití se snažíme dodržovat několik zásad : 

spoluúčast dětí – spoluúčast na vytváření a upevňování pravidel je základem toho, aby děti pravidla přijaly a řídily se jimi

  • integrace pravidel do denního života školy – nestačí jednorázové seznámení s pravidly na počátku roku - je třeba, aby děti prožívaly to, že dodržování pravidel se vyplatí po celý školní rok a při každé konkrétní příležitosti.

    srozumitelnost a splnitelnost – srozumitelnost je dána formulací pravidel s přihlédnutím k tomu, co si děti pod jednotlivými pojmy představují, jaké je jejich chápání ; splnitelnost je dána repertoárem žádoucího chování a možností v určité míře pravidla kontrolovat a po dohodě upravovat 

    pozitivní formulace pravidel – pravidla jsou formulována v pozitivní formě; formy zákazu a příkazu inspirují k porušování a revoltě, formulace jsou obrazem žádoucího chování

    přiměřenost počtu – přemíra pravidel vede často k  jejich ignoraci; tvorba a upevňování pravidel je procesem; lépe začít od menšího počtu s obecnější, širší formulací a postupně vyvozovat další pravidla

    pravidla se týkají všech lidí ve škole – děti jsou velmi vnímavé a citlivé na dvojí výklad pravidel a jejich porušování dospělými. 

Spolupráce na tvorbě pravidel přináší pro každého zúčastněného člena společenství pocit důležitosti, zodpovědnosti , zadostiučinění a možnost aktivně ovlivňovat své bezpečí. Zodpovědnosti za vlastní chování se nedá u dětí ve školním prostředí dosáhnout bez spoluúčasti dětí na rozhodování.

Velmi efektivní pro komunikaci s dětmi je komunitní bublina - stěžejní metoda budování bezpečí, důvěry, soudržnosti a osobnostního rozvoje dětí ve třídě. Atmosféra mezi dětmi je otevřená, s prvky důvěry a ochoty si porozumět. Děti se učí pomáhat si , radit, tolerovat se a respektovat se ve svých názorech a projevech, vnímat odlišné názory a zkušenosti a hledat v nich společné prvky s vlastními názory.

 

Takto jsme si postupem času pravidla vytvořili v naší mateřské škole:

 

Jsem človíček a nejsem prasátko:

            - všechny věci mají své místo a tam je uklidím

            - splachuji, umývám si ruce a čistím si zuby

            - nenechám po své práci nepořádek

            - starám se, aby byl můj stůl čistý po každém jídle

Když mluvíš, nebudu tě rušit

             - máš právo říci svůj názor

             - máš právo dokončit svoji myšlenku

             - svoje rozhodnutí a potřebu oznamujeme zřetelně

Je to tvoje a já to respektuji

             - tvoje věci si neberu bez tvého vědomí

             - tvoji stavbu nemohu zrušit bez dohody s tebou

             - můžeš odmítnout moji nabídku

Nechci ti ublížit

            - chovám se tak, abych nikomu nezpůsobil bolest

            - chovám se tak, abych nikomu nepřekážel

            - hluk nám škodí, jsem tichý

Jsem váš kamarád

            - dohodneme se bez hádání

            - mohu požádat o pomoc, umím poděkovat

            - všechno si půjčujeme

            - neničím společné hračky

            - chci být s vámi a chovám se přátelsky a slušně

            - požadovanou pomoc rád poskytnu

 

Naše pravidla učí děti žít a pracovat v sociální skupině, směřují k prioritnímu cíli začleňování dětí do předškolního vzdělávání a ten velmi výstižně zní v citátu Jana Wericha:

                          “Přátelství je součástí lidského štěstí”

A všichni si přejeme, aby naše děti odcházely šťastné, spokojené a sebejisté….

                                                                                     nebo Vy si to snad nepřejete?

                                                                                                                              Lok