Obsah

Čteme dětem?

 

Děti v mateřské škole jsou především připravovány na povinnou školní docházku a valná většina rodičovské veřejnosti to považuje právem za prioritní cíl předškolního vzdělávání. Ovšem nejde zdaleka pouze o to, aby byly děti připravené k úspěšnému zvládnutí zápisu do prvního ročníku základní školy, ale aby byly připravené na všechnu školní práci, která je v první třídě čeká a to už je složitější. Nejedná se jen o to, poznat bez váhání barvy, geometrické tvary, počty předmětů nebo obrázků a vyjmenovat dny, měsíce, roční období a prokázat podobné vědomosti či potřebné motorické či grafomotorické dovednosti, ale také o to, být připraven na práci se slovy a jejich zněním, s jejich významem a se souvisejícími vztahy slov. Ptáte se, jak na to, aby i tuhle stránku vzdělání děti úspěšně zvládly? Rada je jednoduchá: Čtěte jim!

Je prokázáno, že děti, kterým se doma víceméně pravidelně čte, jsou emocionálně vyrovnanější a žijí v lepších rodinných vztazích. Ve školní práci jsou pak lepší čtenáři, mají širší i hlubší všeobecný přehled a to vede k lepšímu prospěchu. Výzkumy prokázaly, že čtení vytváří pevnější pouto mezi rodičem a dítětem a to napomáhá jeho  emočnímu rozvoji. Dítě se poslechem četby dostane ke zprostředkovaným morálním hodnotám, rozvíjí si jazyk, paměť a představivost, pěstuje si myšlenkové pochody a získává vědomosti. Formuje si čtecí návyky, zlepšuje schopnost soustředit se a tím si do budoucna usnadňuje učení.

V naší mateřské škole dětem z 90-ti % před poledním odpočinkem čteme z pohádkových knih pro děti předškolního věku. Klasické pohádky, pohádkové příběhy i příběhy ze světa fantazie a naopak skutečné, reálné příběhy. Podporujeme u dětí vztah k literatuře i tím, že si mohou do školky donést svoji oblíbenou knížku a kamarádům ji ukázat a pokud se dá využít k aktuálnímu tématu, tak z ní dětem také předčítáme. Neustále mají děti ve třídě k dispozici malou knihovnu s dětskými knížkami i s encyklopediemi a kdykoliv si v ní mohou vyhledat podle svého přání a zájmu kteroukoliv informaci. Bohužel se často ukazuje, že děti tuto zkušenost z domova nemají a tak se ji teprve ve školce učí a naše knihy trpí… Vztah ke knihám by měl být rozvíjen již od útlého dětství a nejpovolanější jsou rodiče či prarodiče a násobí si tak příjemné a radostné společné chvíle v rodině společně s účinnou prevencí před závislostmi na televizi a počítačem.

Velkým společenským přínosem v této oblasti je projekt „Celé Česko čte dětem,“ do něhož se zapojily i veřejně známé mediální osobnosti a Vy se můžete inspirovat na www.celeceskoctedetem.cz a tak svého potomka lépe připravit nejen na školní práci, ale vybavit ho i vhodnými a hlavně pozitivními zkušenostmi do života. Přejeme Vám hodně úspěchů a trpělivosti.                                                                                             Lok

 

 

 

 

Význam čtení pro děti předškolního věku
 
   Význam čtení pro duševní vývoj dítěte je z psychologického pohledu nenahraditelný. Rodiče by měli začít svým dětem číst co nejdříve. Mohou tak výrazně ovlivnit, jaký vztah ke čtení a knížkám budou mít děti jednou mít. Čtení knížek napomáhá k rozvoji zejména verbálních schopností (rozvíjí jazyk, slovní zásobu, samostatné vyjadřování). Dítě tím, že slyší a naslouchá čtenému příběhu, se učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti, artikulaci, učí se rozlišovat slova a věty.
   Posloucháním čtení se trénuje paměť, posiluje schopnost udržet pozornost, soustředit se na příběh, porozumět mu. Při čtení se dítě zklidňuje. Na rozdíl od sledování příběhu v televizi či na DVD děti musí používat svoji vlastní představivost, rozvíjí se tak i jejich fantazie. Naslouchání čtenému příběhu je i velkou výchovnou metodou, která učí děti sociálním dovednostem, vcítění se druhých, posiluje zdravý emoční vývoj dítěte, učí hodnotám a rozlišování dobra od zla. Nenásilnou formou lze dítěti dokazovat správné a špatné vzory chování. Společně strávený čas s knihou utužuje i rodinné vazby, vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem a posiluje jejich vzájemný vztah. Na chvíli má dítě rodiče jen pro sebe, patří mu veškerá jeho pozornost, prožívají společná dobrodružství.
   Především pro děti předškolního věku je četba knížek mimořádně důležitá, protože ulehčuje učení a pomáhá dosahovat úspěchů. Děti, kterým se v tomto období čte, lépe prospívají ve škole. Mají větší slovní zásobu, lépe tvoří věty, dobře se učí jazyku, dokážou se mnohem lépe vyjadřovat v mluveném i písemném projevu. Snadněji zvládají matematiku i další vyučovací předměty, protože se jim lépe rozvíjí logické i abstraktní myšlení a mají lepší přehled o světe kolem sebe. Čtení knížek by mělo být nedílnou součástí užitečně a plnohodnotně stráveného volného času rodičů se svým potomkem.
   Projekt „Zdravý životní styl“ nabízí rodičům předškolních dětí zdarma odborné poradenství na konkrétní problémy při výchově předškolních dětí. Své dotazy posílejte na:  www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz . Projekt realizuje Občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec.
 
Podle příspěvku z Informatoria 1/2013 zpracovala J. Lokajíčková